Powstaje Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze", UNRA przestaje pomagać Polsce, ustanowiono odznaki "Przodownik Pracy" i "Zasłużony Przodownik Pracy", powstaje ZBOWiD. To najważniejsze wydarzenia w Polsce w 1949 roku.

2 stycznia 1949 roku powstanie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze".

 3 stycznia 1949 roku zniesienie funkcji ordynansa w Wojsku Polskim.

Reklama

Podpisanie nowych układów zbiorowych w przemyśle.

Organizacja komórek  PZPR w Wojsku Polskim.

7 stycznia 1949 roku utworzenie w Moskwie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Jan Rodowicz ps. "Anoda" został zamordowany?

Okoliczności śmierci Jana Rodowicza ps. "Anoda", zasłużonego weterana "Szarych Szeregów" i Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław", do której doszło 7 stycznia 1949 r., wciąż budzą kontrowersje. Według oficjalnej wersji, do zgonu mężczyzny doszło na skutek skoku... czytaj więcej

 9 stycznia 1949 roku uruchomienie pierwszej zbudowanej po wojnie linii kolejowej: Tomaszów Mazowiecki-Radom.

11 stycznia 1949 roku zniesienie urzędu Ministra Ziem Odzyskanych - scalenie  zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.

16 stycznia 1949 roku podpisanie w Belgradzie umowy o wymianie handlowej na rok 1949 między RP a Jugosławią.

20 stycznia 1949 roku podczas zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich pada hasło socrealizmu w literaturze.

26 stycznia 1949 roku podpisanie w Bukareszcie układu   o   przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między RP a Rumuńską Republiką Ludową.

27 stycznia 1949 roku wydanie okólnika o stosowaniu przymusu administracyjnego przy wprowadzaniu reformy rolnej.

4 lutego 1949 roku uchwalenie przez Sejm RP ustawy o podatku od wynagrodzeń (wcześniej go nie pobierano).

Utworzenie Centralnego Urzędu Radiofonii.

Ustanowienie Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Zaniechanie wydawania świadectw moralności.

5 lutego 1949 roku rozgromienie przez organy bezpieczeństwa  publicznego  "bandy dywersyjnej", złożonej z byłych członków AK ze zgrupowań  "Zośka"  i "Parasol".

10 lutego 1949 roku zmiana organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej: powstaje Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - rządowy organ powołany do kierowania gospodarką narodową, powołano Państwową Komisję Planowania Gospodarczego.

​25 stycznia 1949 r. Polska członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

"Współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna między krajami członkowskimi Rady realizowana jest zgodnie z zasadami całkowitego równouprawnienia, poszanowania suwerenności i interesów narodowych, wzajemnych korzyści oraz braterskiej pomocy wzajemnej" - brzmiał początkowy artykuł statutu... czytaj więcej

12 lutego 1949 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Państwowe Gospodarstwa  Rolne   (PGR). W 1950 roku w posiadaniu PGR znajdzie się 16,4 proc. gruntów rolnych w kraju.

Narada plastyków i architektów na temat socrealizmu w sztuce.

15 lutego 1949 roku podpisanie w Warszawie układu  handlowego   między RP a Królestwem Holandii.

19 lutego 1949 roku przekształcenie Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej (późniejsza Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego).

Pozbawienie obywatelstwa polskiego posłów PSL na sejm: Stanisława Bańczyka, Stanisława Wójcika, Tadeusza Kołakowskiego.

Premiera polskiej komedii filmowej Skarb w reżyserii Leonarda Buczkowskiego.

21 lutego 1949 roku wyrażenie przez rząd RP gotowości do przekazania ZSRR zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie przechowywanych w Bibliotece  Narodowej  w  Warszawie.

26 lutego 1949 roku powołanie komitetów rodzicielskich w szkolnictwie podstawowym i średnim.

7 marca 1949 roku utworzenie Centrum Dokumentacji Technicznej.

9 marca 1949 roku powołanie Najwyższej Izby Kontroli podległej Radzie Państwa - zniesienie Biura Kontroli Rady Państwa.

14 marca 1949 roku oświadczenie rządu RP w sprawie stosunków z Kościołem Katolickim.

15 marca 1949 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Lasy Państwowe.

Oziębienie stosunków z Jugosławią: zamknięcie Polskiego Biura Informacji w Belgradzie.

18 marca 1949 roku podpisanie w Moskwie umowy między RP a ZSRR o dostawach ze Związku Radzieckiego sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

21 marca 1949 roku ucieczka do Szwecji samolotem podporucznika Arkadiusza Korbczyckiego z Eskadry Lotnictwa Marynarki Wojennej.

29 marca 1949 roku podpisanie w  Berlinie umowy o wymianie handlowej i płatnościach między RP a Niemiecką Komisją Gospodarczą z Radzieckiej Strefy  Okupacyjnej w Niemczech.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Nowa Huta.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL