Rok 1947 był w powojennej Polsce czasem krystalizowania systemu politycznego i nasilenia wpływów sowieckich. Oto szczegółowe kalendarium tych wydarzeń.

2 stycznia 1946 roku podpisanie w Belgradzie porozumienia pomiędzy rządem RP a rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o przesiedleniu Polaków z Jugosławii.

3 stycznia 1946 roku uchwalenie ustawy o nacjonalizacji - przejęcie na własność państwa kluczowych gałęzi gospodarki narodowej.

Reklama

Uchwalenie ustawy o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej  inicjatywy  w  przemyśle i handlu.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".

4 stycznia 1946 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Kostaryką.

5 stycznia 1946 roku porozumienie między rządem RP a brytyjskimi i radzieckimi władzami okupacyjnymi w Niemczech w sprawie repatriacji Niemców z Polski.

Utworzenie przy Dowództwie Marynarki Wojennej RP grupy doradczej oficerów ZSRR.

6 stycznia 1946 roku pierwsza promocja oficerów w technicznej Szkole Oficerskiej Lotnictwa.

7 stycznia 1946 roku umiera Adam Didur, znakomity polski bas.

Wraz z kończącą się wojną w kraju rozpoczęto prace nad organizacją powojennej rzeczywistości. Oto szczegółowe kalendarium wydarzeń 1945 roku. czytaj więcej

8 stycznia 1946 roku powołanie Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Dekret o podatku dochodowym.

Dekret o rejestracji i obowiązku pracy.

Powołanie Centralnego Zarządu Motoryzacji w Ministerstwie Komunikacji.

10 stycznia 1946 roku Uchwała    Rady    Ministrów w związku   z  popularyzowaniem na Uniwersytecie Poznańskim druku ulotnego Modlitwa o panowaniu Chrystusa nad Polską zawierającego momenty antyrządowe i antydemokratyczne - krytyka stosunków na Uniwersytecie Poznańskim, które są sprzeczne z zasadami wychowania demokratycznego.

11 stycznia 1946 roku Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o obowiązkowych dostawach: żyta, pszenicy, nasion oleistych, ziemniaków, siana, słomy na rok gospodarczy 1945/1946.

12 stycznia 1946 roku utworzenie dyrekcji odbudowy w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie.

13 stycznia 1946 roku rozpoczyna działalność Uniwersytet Łódzki.

14 stycznia 1946 roku Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oskarżająca Wielką Brytanię o złą wolę i naruszanie dotychczasowych uzgodnień w sprawie powrotu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Polski - przedłużanie terminu powrotu polskich żołnierzy  do kraju.

15 stycznia 1946 roku początek wysiedlania ludności niemieckiej z granic państwa polskiego (Ziemie Odzyskane) do brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech.

 16 stycznia 1946 roku po odbudowie   Teatr  Polski w Warszawie pod dyrekcją Arnolda Szyfmana wznawia działalność sztuką Lilla Weneda Juliusza Słowackiego w reżyserii Juliusza Osterwy, który zagrał też rolę Ślaza. Honorowymi gośćmi premiery byli między innymi: prezydent KRN, Bolesław Bierut i marszałek Josip Broz-Tito.

17 stycznia 1946 roku Okólnik w sprawie przekraczania granicy państwa.

Utworzenie Centralnego Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

Inauguracja Teatru Polskiego - spektakl Lilli Wenedy Juliusza Słowackiego.

7 stycznia 1946 r. Atak UPA na Birczę

Nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii bezskutecznie próbowali zdobyć Birczę. Po trzecim odpartym ataku i poważnych stratach, Ukraińcy zaprzestali napaści na miejscowość. czytaj więcej

18 stycznia 1946 roku podpisanie w Belgradzie umowy handlowej i rozrachunkowej między RP a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii.

Rozkaz naczelnego dowódcy WP o sformowaniu Oficerskiej Szkoły  Marynarki  Wojennej w Gdyni.

Umiera wybitny polski kompozytor, Feliks Nowowiejski.

19 stycznia 1946 roku Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zakazu sprowadzania do Polski zagranicznych i krajowych pieniędzy papierowych.

Początek Kongresu PSL. Prezesem zostanie Stanisław Mikołajczyk.

20 stycznia 1946 roku rozkaz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kompetencji i rodzajów sądów wojskowych.

21 stycznia 1946 roku rozkaz Ministra Obrony Narodowej zakazujący wydawania rozkazów ludności cywilnej przez WP.

22 stycznia 1946 roku Dekret o odpowiedzialności ekip rządzących po 1934 roku za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego przed 1 IX 1939 - uchylenie rozporządzenia Prezydenta RP z 17 VI 1934 roku, dotyczącego  internowania  osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu (rozporządzenie stanowiło podstawę prawną do powołania obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej).

Wydanie dekretu "Prawo Rodzinne" - zawierającego ogólne przepisy dotyczące prawa rodzinnego. Będzie obowiązywał do czasu uchwalenia przez Sejm Kodeksu Rodzinnego (27 czerwca  1950).

25 stycznia 1946 roku rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP o współdziałaniu okręgów  wojskowych  z władzami administracyjnymi w repatriacji Niemców z granic państwa.

Utworzenie w Bielsku Instytutu Szybownictwa.

28 stycznia 1946 roku Okólnik Ministra Ziem Odzyskanych w sprawie możliwości pozostania w Polsce fachowców narodowości niemieckiej.

29 stycznia 1946 roku powołanie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów głównego pełnomocnika akcji siewnej.

Wydanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Instrukcji o obowiązkach urzędników zagranicznych RP.

Utworzenie państwowego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich.

30 stycznia 1946 roku  wprowadzenie systemu kartkowego na artykuły odzieżowe.

Przyzwolenie Ministra oświaty na działalność wśród studentów organizacji: Związek Walki Młodych, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" oraz Związek Młodzieży Demokratycznej.

1 lutego 1946 roku wprowadzenie przez Prezesa Rady  Ministrów  dni  bezmięsnych (wtorek, środa, czwartek) w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenie obrotu handlowego tymi wyrobami.

Przekształcenie Państwowych Konserwatoriów Muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach w Państwowe Wyższe Szkoły Muzyczne. Utworzenie Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych w Krakowie i Łodzi.

2 lutego 1946 roku podpisanie w Warszawie umowy między Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego RP a Zarządem Handlu Zagranicznego Administracji Wojskowej   w    Niemczech w sprawie wzajemnych dostaw towarów.

W pierwszych latach po II wojnie światowej zarysowały się trzy koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego. czytaj więcej

4 lutego 1946 roku rozkaz specjalny Naczelnego Dowódcy WP o trybie weryfikacji stopni podoficerskich uzyskanych w konspiracyjnych organizacjach    wojskowych w latach 1939 - 45.

Powołanie Polskiej Misji Restytucyjnej na terenie amerykańskiej  strefy  okupacyjnej w Niemczech.

 5 lutego 1946 roku utworzenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

7 lutego 1946 roku utworzenie przedsiębiorstwa Zjednoczone Centrale Aprowizacyjne.

8 lutego 1946 roku podpisanie w Moskwie umowy między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a rządem ZSRR w sprawie dostaw zboża do Polski w roku  1946.

12 lutego 1946 roku podpisanie w Pradze umowy między RP a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny.

Utworzenie Generalnego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

14 lutego 1946 roku otwarcie Państwowej Wyższej Szkoły  Sztuk   Plastycznych w Łodzi.

Utworzenie bibliotek dla więźniów w więzieniach karnych (centralnych).

Spis powszechny ustalił liczbę mieszkańców Polski na 23,9 mln.

Rozpoczęcie akcji wysiedlania    ludności    niemieckiej z Polski.

15 lutego 1946 roku ustalenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zasad polityki płac w przedsiębiorstwach państwowych. Będą obowiązywały do 4 grudnia 1972 roku.

19 lutego 1946 roku interwencja Bolesława Bieruta u Józefa Stalina i Harrego Trumana w związku ze zmniejszeniem pomocy UNRRA (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Pomocy i Zagospodarowania) dla Polski.

Zaostrzenie przez sądy wojskowe kar (najwyższy wymiar w ramach ustawowej kary) za przestępstwa noszące znamiona jakichkolwiek akcji przeciwrządowych lub antydemokratycznych.

20 lutego 1946 roku podpisanie w Paryżu porozumienia między RP a rządem Republiki Francuskiej o repatriacji    polskich    górników z Francji.  Obejmie  ona m.in. E. Gierka i Z.  Grudnia.

Apel Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej o powrót do kraju wszystkich oddziałów i formacji polskich istniejących na obczyźnie.

21 lutego 1946 roku powołanie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).

22 lutego 1946 roku nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RP a Republiką Hondurasu.

Wydanie zakazu wywozu mienia ruchomego z terenów Ziem Odzyskanych. Zarządzenie było skierowane przeciwko licznym wówczas szabrownikom.

24 lutego 1946 roku ratyfikowanie przez RP umów z Breton Woods (22 VII 1944) o utworzeniu Międzynarodowego  Funduszu Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego.

W Teatrze Powszechnym w Krakowie prapremiera Dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego.

26 lutego 1946 roku powołanie przez Naczelnego Dowódcę WP komisji w celu dokonania    obliczeń   strat i kosztów poniesionych przez Wojsko  Polskie   w  wojnie z Niemcami w latach 1939 - 45.

28 lutego 1946 roku utworzenie dwóch obozów jeńców niemieckich w Warszawie i Włocławku.

Utworzenie Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, obejmującego Państwową Szkołę Morską i Technikum Morskie Mechaniczne.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL