2 września 1947 roku Aide-mémoire rządu RP wyrażające obawy Polski przed wzrostem znaczenia Niemiec w wyniku ich uprzemysłowienia.

3 września 1947 roku walka z analfabetyzmem: wprowadzenie obowiązku dokształcania się w zakresie pełnej szkoły powszechnej (podstawowej).

Reklama

5 września 1947 roku uregulowanie położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Starokatolickiego w Polsce.

9 września 1947 roku podpisanie w Bukareszcie umowy między RP a Królestwem Rumunii o wymianie towarowej.

10 września 1947 roku utworzenie urzędu Pełnomocnika do Rozbudowy i Zagospodarowania Portu Szczecińskiego.

12 września 1947 roku powołanie Komisji ds. Repatriacji   Dzieci   Niemieckich z Ziem Odzyskanych.

14 września 1947 roku rząd RP zrywa stosunki dyplomatyczne z Watykanem.

15 września 1947 roku umowa  między  rządem  RP a rządem ZSRR w sprawie eksploatacji złóż w pobliżu Kowar (byłych szmidebergskich) i dostawach całości wydobytych tam rud uranu do ZSRR.

16 września 1947 roku utworzenie Państwowej Szkoły Dramatycznej w Warszawie.

17 września 1947 roku porozumienie między RP a ZSRR w sprawie przekazania portu w Szczecinie władzom polskim.

Powrót do kraju złota wywiezionego w czasie wojny do Rumunii.

Na czoło najpilniejszych zadań narodowych wysunęła się sprawa granic państwowych, kształtowanych jednak pod przemożnym wpływem aliantów, przede wszystkim Związku Radzieckiego. Polacy niewiele mieli tu do powiedzenia. czytaj więcej

22 września 1947 roku narada 9 partii komunistycznych i robotniczych: Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch i ZSRR w Szklarskiej Porębie. Podczas narady sformułowano tezę o wyodrębnieniu się dwóch przeciwstawnych obozów  politycznych  socjalistycznego i kapitalistycznego, podjęto decyzję o utworzeniu Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (tzw. Kominform); od spotkania w Szklarskiej Porębie datuje się okres silnej zależności państw rządzonych przez komunistów od ZSRR. Kominform oficjalnie istniał do kwietnia 1956 roku.

25 września 1947 roku utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie.

1 października 1947 roku konferencja polsko-czechosłowacka w Pradze w sprawie uprzemysłowienia Niemiec.

6 października 1947 roku orzeczenie Izby Karnej Sądu Najwyższego uznające, że sama   przynależność   do   SA (Sturmabteilungen NSDAP) nie stanowiła przestępstwa (przestępstwo stanowiły czyny popełniane przez ich członków). Do tej pory sama przynależność do SA była już uznawana w Polsce za przestępstwo.

Memorandum Mikołajczyka do Stalina na temat sytuacji w Polsce. Memorandum zostało bez odpowiedzi.

13 października 1947 roku centralizacja i nadzór ewidencji ludności - utworzenie Biura Dowodów Osobistych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

17 października 1947 roku przyznanie przez rząd RP kwoty 20 mln zł na akcję pomocy dzieciom prowadzoną przez UNICEF.

Zniesienie autonomii uniwersytetów.

Wydanie dekretu o obywatelstwie polskim osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańsk.

Utworzenie Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie.

21 października 1947 roku ucieczka Stanisława Mikołajczyka do Wielkiej Brytanii.

27 października 1947 roku uchwała   Rady   Ministrów w sprawie    zorganizowania Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 roku.

Kierownictwo PSL przejmują Józef Niećko i Czesław Wycech.

Utworzenie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

Powołanie Rady Głównej ds. Nauki   i   Szkolnictwa   Wyższego przy Ministerstwie Oświaty.

28 października 1947 roku dekret o ubezpieczeniu rodzinnym.

31 października 1947 roku podpisanie w Warszawie porozumienia między RP a Wielką Brytanią w sprawie wypłaty odszkodowania za interesy brytyjskie, dotknięte polską ustawą z 3 stycznia 1946 o nacjonalizacji podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

Następny etap procesów członków ZG WiN oraz Komitetu Porozumiewawczego Polski Podziemnej aresztowanych   na   przełomie   1946 i 1947 roku.

3 listopada 1947 roku podpisanie porozumienia między RP a Wielką Brytanią w sprawie wypłaty obywatelom brytyjskim odszkodowania   za    znacjonalizowane w Polsce ich mienie.

16 listopada 1947 roku uruchomienie radiostacji we Wrocławiu.

17 listopada 1947 roku we Wrocławiu obraduje pierwszy zjazd Związku Literatów Polskich, prezesem zostanie Jarosław Iwaszkiewicz.

21 listopada 1947 roku uchwała   Rady   Ministrów o pozbawieniu Stanisława Mikołajczyka obywatelstwa polskiego.

29 listopada 1947 roku utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Powszechne Domy Towarowe.

1 grudnia 1947 roku Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej reaktywuje swoje członkostwo w FAI.

Reorganizacja Miejskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie i nadanie jej statusu Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

3 grudnia 1947 roku początek wizyty w Polsce francuskiego poety Paula Eluarda.

Początek procesów członków ZG WiN oraz Komitetu Porozumiewawczego Polski Podziemnej.

4 grudnia 1947 roku zakończenie III Zjazdu ZPAP, prezesem Stanisław Teisseyre.

14 grudnia 1947 roku XXVII Kongres PPS. Zatwierdzono podczas niego umowę o jedności działania między PPS a PPR - praktycznie oznaczało to początek upadku partii. Sekretarzem generalnym   Centralnego  Komitetu Wykonawczego zostaje Józef Cyrankiewicz, przewodniczącym Rady Naczelnej - Stanisław Szwalbe.

19 grudnia 1947 roku utworzenie przedsiębiorstw Państwowa Żegluga na  Wiśle i Państwowa Żegluga na Odrze.

25 grudnia 1947 roku premiera pierwszego polskiego  filmu  "socrealistycznego" - Jasnych łanów w reżyserii Eugeniusza   Cękalskiego.

27 grudnia 1947 roku podpisanie w Rzymie umowy handlowej między RP a Republiką Włoską.

 

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL