Kalendarium powojennej Polski. Rok 1947

Wtorek, 24 stycznia 2017 (20:19)

Procesy polityczne, wybory parlamentarne, Bierut prezydentem. takie i inne wydarzenia przyniósł 1947 rok w Polsce. Oto szczegółowe kalendarium.

3 stycznia 1947 roku wydanie dekretów: o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, o obowiązkowym uczestnictwie w obrocie bezgotówkowym, o ubezpieczeniach rzeczowych i osobowych.

4 stycznia 1947 roku rozpoczyna się pierwszy z serii dużych procesów politycznych, poprzedzających wybory styczniowe - proces przywódców  organizacji Wolność i Niepodległość (WiN). Zapadną surowe wyroki z karą śmierci włącznie. Płk Jan Rzepecki skazany zostanie  na 8 lat więzienia. W styczniu odbędzie się kilkanaście innych podobnych procesów, m.in. we Wrocławiu i Łodzi.

Reklama

8 stycznia 1947 roku śmierć Tadeusza Kutrzeby, generała, uczestnika kampanii 1939 roku, dowódcy bitwy pod Bzurą.

W nowo otwartym kinie "Palladium" odbyła się prapremiera pierwszego powojennego filmu fabularnego Zakazane piosenki, reż. L. Buczkowskiego.

11 stycznia 1947 roku na zaproszenie Bolesława Bieruta do Polski przybywają małżonkowie Joliot-Curie.

12 stycznia 1947 roku w  "Przekroju" ukazuje się pierwszy  z   cyklu   artykułów o Stanisławie Mikołajczyku Primadonna jednego sezonu.

Rok 1947 był w powojennej Polsce czasem krystalizowania systemu politycznego i nasilenia wpływów sowieckich. Oto szczegółowe kalendarium tych wydarzeń. czytaj więcej

19 stycznia 1947 roku wybory do Sejmu Ustawodawczego.   Według  oficjalnych danych w wyborach wzięło udział 89,9 proc. uprawnionych do głosowania. Na Blok Demokratyczny (Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne) oddano 80,1 proc. głosów, na Polskie Stronnictwo Ludowe - 10,3 proc. głosów, na Stronnictwo Pracy - 4,7 proc. głosów, na prorządowe grupy katolickie - 1,4 proc., na   PSL "Nowe Wyzwolenie" - 5 proc. W wybranym Sejmie Ustawodawczym zasiadło więc 116 przedstawicieli PPS, 114 - PPR, 109 - SL, 28 - PSL,   7 - PSL "Nowe Wyzwolenie", 41 - SD, 12 - SP, 5 z prorządowych grup katolickich i 14 bezpartyjnych. W  opinii  wielu obserwatorów, w tym nawet aktywistów PPR, wybory zostały sfałszowane. PSL złożył protest przeciwko pogwałceniu gwarancji jałtańskich (gwarantujących wolne wybory w Polsce), reakcja Zachodu ograniczyła się  tylko do krytycznych oświadczeń.

30 stycznia 1947 roku ukazuje się pierwszy numer miesięcznika  "Polskie  Drogi"- organu KC PPR.

5 Iutego 1947 roku posłowie nowo wybranego Sejmu wybierają Bolesława Bieruta na prezydenta. Był jedynym kandydatem.

8 Iutego 1947 roku sejm  powołuje  nowy  rząd z premierem Józefem Cyrankiewiczem.

16 Iutego 1947 roku reaktywowanie polskiego Pen-Clubu, prezydentem zostaje Jan Parandowski.

19  Iutego 1947 roku uchwalenie przez sejm tzw. Małej Konstytucji.

22 Iutego 1947 roku ustawa sejmowa o amnestii dla więźniów i działaczy politycznych.

3 marca 1947 roku Najwyższy Trybunał Wojskowy skazuje Ludwika Fischera (niemieckiego przestępcę wojennego) na śmierć.

5 marca  1947 roku podpisanie umowy między RP a ZSRR o uregulowaniu rozliczeń finansowych za dotychczasowe dostawy.

10 marca  1947 roku podpisanie w Warszawie umowy o przyjaźni i współpracy między RP a Czechosłowacją, m.in. stabilizującej sprawę granic.

11 marca  1947 roku przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie rozpoczyna się proces komendanta obozu w Oświęcimiu, Rudolfa Hössa.

23 marca  1947 roku w Warszawie ukazuje się pierwszy   numer  tygodnika "Nowiny Literackie".

27 marca  1947 roku powołanie Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

28 marca  1947 roku w zamachu zorganizowanym przez UPA ginie wiceminister obrony narodowej, gen. Karol Świerczewski "Walter".

2 kwietnia 1947 roku aresztowanie Kazimierza Pużaka i innych działaczy PPS.

Wybory gwarantowane były w umowie jałtańskiej. Zwolennicy demokratycznego ładu ustrojowego żądali ich niezwłocznego przeprowadzenia. Komuniści natomiast pragnęli nadać im plebiscytowy charakter poprzez wysunięcie jednej listy wyborczej bloku sześciu partii (PPR, PPS, SL, SD, PSK i SP). czytaj więcej

3 kwietnia 1947 roku powołanie Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupieckich RP.

13 kwietnia 1947 roku Plenum KC PPR zapowiada zmiany ustroju gospodarczego - atak Władysława Gomułki na PSL i PPS.

17 kwietnia 1947 roku ustawa o 46-godzinnym tygodniu pracy.

23 kwietnia 1947 roku pierwsza srebrna odznaka szybowcowa zdobyta przez pilota całkowicie wyszkolonego po wojnie.

25 kwietnia 1947 roku utworzenie Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa".

27 kwietnia 1947 roku pierwsze po wojnie Międzynarodowe Targi w Poznaniu.

28 kwietnia 1947 roku podpisanie w Warszawie protokołu polsko-francuskiego  w sprawie  zwrotu mienia zagrabionego przez Niemców.

30 kwietnia 1947 roku rozpoczęcie w Ursusie produkcji traktorów.

Po epopei wojennej wraca do Polski z Wielkiej Brytanii statek "Batory".

5 maja 1947 roku M/s "Batory" wyrusza w pierwszy powojenny rejs do Nowego Jorku.

7 maja 1947 roku list PPR do PPS w sprawie przyłączenia się   do "bitwy o handel" od dwóch miesięcy toczonej przez PPR (jej celem było zlikwidowanie prywatnego handlu).

10 maja 1947 roku śmierć Juliusza Osterwy, aktora i reżysera teatralnego.

14 maja 1947 roku PPS krytycznie odnosi się do PPR-owskiej "bitwy o handel", proponując własny sposób uzyskania równowagi rynkowej.

19 maja 1947 roku Stanisław Szwalbe, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, występuje w Krakowie w obronie spółdzielczości przed upaństwowieniem.

24 maja 1947 roku podpisanie w Warszawie pięcioletniej umowy o  wymianie towarów między RP a Jugosławią.

30 maja 1947 roku uchwała Rady Ministrów zalecająca uruchomienie domów towarowych.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL