Podstawowym dokumentem programowym Polskiej Partii Niepodległościowej, ogłoszonym w dniu utworzenia partii 22 stycznia 1985 r., była "Deklaracja Programowa PPN".

W pierwszym punkcie podkreślono podmiotowość narodu polskiego w zakresie ustroju państwowego i naczelnych organów władzy. W kolejnym punkcie akcentowano rozszerzanie praw i wolności obywatelskich i podkreślano, że stanowią one "tradycję polskiego życia publicznego".

Trzeci punkt zawierał podkreślenie wartości chrześcijaństwa i roli Kościoła katolickiego w życiu narodu i państwa polskiego. W następnym zaznaczono rolę rodziny jako fundamentu życia społecznego i narodowego oraz miejsca, gdzie formuje się osobowość każdego obywatela. Piąty punkt odnosił się do życia gospodarczego. PPN opowiedział się za gospodarką rynkową. Stwierdzono w nim dość ogólnie, że: "Życie gospodarcze w państwie powinno zapewnić godny i dostatni byt wszystkim obywatelom" stosownie do stopnia aktywności, wkładu pracy i jej użyteczności. Przewidywano też przeprowadzenie prywatyzacji na drodze wykupu akcji przez pracowników przedsiębiorstw. Miał być to długotrwały proces. W przypadku rolnictwa podstawą gospodarki miały być duże gospodarstwa farmerskie. Kolejny, szósty punkt odnosił się do spraw związanych z kulturą, oświatą i wychowaniem. Podkreślono w nim znaczenie tożsamości narodowej. Stwierdzono również, że: "Polacy powinni być otwarci na rzeczywisty postęp i rozwój gwarantujący wejście w polskie jutro bez zrywania z narodowym wczoraj".

Reklama

I wreszcie ostatni, siódmy punkt dotyczył polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. Akcentowano konieczność zawarcia "rzeczywistych sojuszy", potrzebę nawiązania przyjaznych stosunków z państwami wrogimi wobec Polski, a więc z Niemcami i Rosją. Deklarowano wspieranie narodowych aspiracji Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, a więc narodów wchodzących w przeszłości do wspólnej z nami Rzeczypospolitej.

Warto zwrócić uwagę na posługiwanie się nazwą Rosja zamiast ZSRR. Wskazuje to, że ostatni punkt odnosi się do projektowanego nowego, pojałtańskiego ładu geopolitycznego w Europie. Omawiany program stanowi właściwie ledwie zarys programu politycznego. Pozwala jednak zakwalifikować PPN jako partię niepodległościową i prawicową.

Kolejny ważny dokument programowy był zatytułowany: "PPN. Zasady konstytucyjne przyszłej niepodległej RP". Został opublikowany przez Radę Naczelną Polskiej Partii Niepodległościowej 24 stycznia 1985 r. We wstępie zostało zapisane, że: "Konstytucja ustalona będzie w toku praworządnego postępowania ustawodawczego, zgodnie z wolą niewątpliwej większości społeczeństwa Polski". W dalszej części zostały przedstawione:

·         zasady podstawowe,

·         prawa obywateli,

·         zasady wyborcze,

·         rząd,

·         system samorządowy,

·         system gospodarczo-społeczny.

Następny ważny dokument programowy PPN zatytułowany "Powstań Polsko. Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej" został opublikowany w 1986 roku. Jego autorem był Romuald Szeremietiew, podpisany pod tekstem pseudonimem Witold Skidel. Zawierał cele partii, koncepcję działania i analizę aktualnej sytuacji politycznej kraju. Polska Partia Niepodległościowa stanowczo odrzucała możliwość negocjacji z komunistami i zawarcia z nimi kolejnego porozumienia. Celem miało był całkowite odzyskanie niepodległości, czemu miał sprzyjać stopniowy rozpad systemu komunistycznego. R. Szeremietiew wskazywał na nieuchronne zbliżanie się kolejnego wybuchu społecznego gniewu, który miał przybrać postać strajku generalnego. Strajk miał być przekształcony w działania prowadzące do odebrania komunistom władzy. Podczas strajku, jego uczestnicy mieliby objąć kontrolę nad zakładami pracy, produkcją i dystrybucją. W trakcie rozszerzania się akcji strajkowej zostałaby wyłoniona tymczasowa administracja państwowa.

Zakładano, że w razie oporu ze strony wojska i milicji "trzeba je zmuszać do kapitulacji i rozbrojenia", ponieważ "tylko stanowcze działania mające charakter zrywu powstańczego może Polakom przynieść zwycięstwo". Autor dokumentu "Powstań Polsko" przyjął założenie, że nie są potrzebne przygotowania do podjęcia walki czynnej, ponieważ w przypadku masowego wybuchu społecznego część ludzi z aparatu bezpieczeństwa i wojska stanie po stronie społeczeństwa, a ponadto wielu ludzi potrafi posługiwać się bronią. Proces przejmowania władzy zarysowany powyżej jest określony w tym tekście jako "powstanie" i jedyny skuteczny sposób na odzyskanie niepodległości. Nietrudno przy tym zauważyć, że przedstawiony sposób przeprowadzenia strajku generalnego nawiązywał do doświadczeń "Solidarności" z 1981 r. i wprowadzenia stanu wojennego.

W części programowej zatytułowanej "Polskie jutro - cel i droga" Romuald Szeremietiew przedstawił własną wizję nowego, pojałtańskiego ładu europejskiego i miejsca w nim niepodległego państwa polskiego. Przewidywał zjednoczenie Niemiec, jako zasadniczy element tego ładu, oraz korzystne relacje Polski z Niemcami. Nasze państwo miało wejść do struktur zjednoczonej Europy. Autor programu zapowiadał również włączenie Polski do NATO, co miało być gwarancją naszego bezpieczeństwa narodowego.

Polska Partia Niepodległościowa w swoich tekstach programowych przedstawiła spójną, choć bardzo ogólnikową wizję modelu ustrojowego przyszłej, niepodległej Rzeczpospolitej. Zarysowała również odważny i bardzo radykalny mechanizm przejęcia władzy od komunistów. Jako bodaj jedyne ugrupowanie opozycyjne naszkicowała projekt nowej, pojałtańskiej Europy, zakładający akces Polski do NATO.

Włodzimierz Domagalski

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL