W okresie rozbicia dzielnicowego rządy niektórych władców trwały bardzo krótko. Wykaz wydarzeń na terytorium Polski od 1210 do 1242 roku.

1210

Panowanie Mieszka Plątonogiego w Krakowie (1210 - 11).

1211

Reklama

16 V. Umiera książę opolsko-raciborski Mieszko Plątonogi. Został pochowany prawdopodobnie w katedrze krakowskiej.

Lokacja Złotoryi na prawie niemieckim.

1214

Traktat spiski zawarty między królem węgierskim  Andrzejem II a księciem krakowskim Leszkiem Białym.  Postanowiono   powołać w Haliczu królestwo i osadzić tam syna Andrzeja, siedmioletniego Kolomana, ożenionego z trzyletnią córką Leszka Białego, Salomeą.

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce obfitował w liczne zmiany władców. Ich spory i sojusze były przyczyną wielu zmian terytorialnych. Wykaz wydarzeń za panowania dwóch znaczących władców w dzielnicach - Mieszka III Starego i Kazimierza II Sprawiedliwego. czytaj więcej

Pierwsza lokacja Wrocławia na prawie magdeburskim.

1215

Na soborze laterańskim Chrystian przedstawił wyniki swej misji w Prusach i został wyświęcony na biskupa Prus.

Przywilej wolborski. Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Władysław Odonic i Kazimierz opolski nadali wyższemu duchowieństwu prawo sądownictwa nad ludnością przypisaną do dóbr kościelnych oraz szereg zwolnień od danin i powinności wynikających z prawa książęcego.

1216

Książę Pomorza Gdańskiego Świętopełk II składa hołd Leszkowi Białemu.

Biskup pruski Chrystian otrzymuje od Konrada Mazowieckiego Chełmżę.

 Henryk Kietlicz wymusza na Władysławie Laskonogim oddanie Odonicowi dzielnicy poznańskiej.

1217

Władysław Laskonogi usuwa Władysława Odonica z Wielkopolski.

Zmiany w elicie władzy w Krakowie. Wywodzący się z Gryfitów Marek zostaje wojewodą krakowskim. Wincenty Kadłubek ustępuje z biskupstwa i wstępuje do klasztoru cysterskiego w Jędrzejowie, a jego stanowisko zajmuje kanclerz Leszka Białego, Iwo Odrowąż.

Przymierze   Henryka   Brodatego z Leszkiem Białym zawarte na wiecu w Dankowie. Prawdopodobnie Henryk Brodaty zawarł już   wcześniej porozumienie z Władysławem Laskonogim, a w tym samym czasie mogło także dojść do sojuszu Leszka Białego z Władysławem Laskonogim.

1218

Biskup pruski Chrystian otrzymuje od papieża prawo zakładania biskupstw i wyświęcania biskupów, gromadzenia i organizowania krzyżowców, dawania licencji misyjnych do Prus. Prawdopodobnie papieże Honoriusz III i Grzegorz IX planowali utworzenie państwa biskupiego w Prusach, podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Wydany w 1138 roku testament Bolesława Krzywoustego (statut sukcesyjny) podzielił kraj na 5 dzielnic, z których cztery stanowiły dziedziczne uposażenie synów Bolesława Krzywoustego, a piąta terytorium princepsa - księcia zwierzchniego, którym został najstarszy syn Krzywoustego, Władysław. czytaj więcej

Henryk Brodaty przekazał ziemię lubuską w dożywocie Władysławowi Laskonogiemu.

1219

Wyprawa polsko-węgierska osadza w Haliczu króla Kolomana i Salomeę.

22 III. Śmierć Henryka Kietlicza, arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Biskup pruski Chrystian sprowadza krzyżowców  z  Saksonii, Meklemburgii i Turyngii.

Małżeństwo Władysława Odonica z Jadwigą, siostrą księcia Gdańska Świętopełka.

1221

Mścisław Udały, książę nowogrodzki i kijowski, zdobywa  Halicz i bierze do niewoli Kolomana i Salomeę. Ceną za uwolnienie Kolomana było zrzeczenie się przez niego tytułu króla halickiego i umowa, że po śmierci Mścisława władza w Haliczu wróci do węgierskich Arpadów.

1222

Fundacja klasztoru Dominikanów w   Krakowie.   W   fundacji wzięli udział święty Jacek i błogosławiony Czesław.

Biskup pruski Chrystian otrzymuje Chełmno.

Wyprawa książąt polskich na Prusy.

Biskupem kujawsko-pomorskim zostaje Michał, zaufany Konrada Mazowieckiego.

1223

Opanowanie nadnoteckiego grodu Ujście przez Władysława Odonica, z pomocą księcia Gdańska Świętopełka. W czasie następnych wypraw zdobył też Odonic Nakło, które mu jednak Świętopełk odebrał.

1225

W czasie napadu Prusów na stróżę rycerską na Mazowszu uciekają członkowie rodu Gryfitów, za co spotkały ich represje ze strony Leszka Białego. Powoduje to, że stają się oni stronnikami Henryka Brodatego, który podejmuje nieudaną próbę zajęcia Krakowa.

Namiestnik łużycki Ludwik zajmuje  Lubusz.

1226

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Konrad Mazowiecki zawiera umowę z Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, na mocy której oddaje mu ziemię chełmińską i bliżej nieznane tereny na pograniczu pruskim.

Książę mazowiecki i krakowski. Sprowadził do Polski Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. czytaj więcej

Namiestnik Łużyc Ludwik odstępuje  zdobyty  Lubusz arcybiskupowi magdeburskiemu       Albrechtowi z Käfenburga.  

21 VI. Narodziny syna Leszka Białego, Bolesława Wstydliwego.

Henryk I Brodaty zakłada  miasto we  Frankfurcie  nad Odrą.

Fundacja klasztoru Dominikanów we Wrocławiu.

1227

24 XI. Zjazd w Gąsawie. Uczestniczyli w nim książę krakowski Leszek Biały, książę śląski Henryk Brodaty, książę wielkopolski Władysław Odonic i arcybiskup gnieźnieński Wincenty, reprezentujący księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego. Obradujący zajmowali się  sporami  między  Odonicem a Władysławem Laskonogim, sprawą następstwa tronu krakowskiego oraz sytuacją na Pomorzu, gdzie książę Gdańska Świętopełk nie uznawał zwierzchności Leszka Białego. Na przebywających w   łaźni  książąt napadli wojowie władcy Gdańska, Świętopełka, którzy ciężko ranili Henryka Brodatego i zamordowali Leszka Białego w Marcinkowie pod Gąsawą.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.